KONKURS LIERAC SIŁA ŚWIATŁA

Lierac – jedna z najlepszych marek aptecznych na świecie – skupiła się na świetle. W wyniku licznych badań i testów powstało Luminescence – wyjątkowo bogate serum, którego głównym zadaniem jest rozświetlenie i wygładzenie skóry.

LIERAC

Luminescence to unikalny kosmetyk o podwójnym i jednoczesnym działaniu: w głębi i na powierzchni skóry. Widocznie redukuje niedoskonałości (plamy pigmentacyjne, zaczerwienienia i rozszerzone pory), natychmiast poprawia koloryt i wygładza, przywracając skórze jej naturalny blask.

Dzięki unikalnemu detoksykującemu Chromo-kompleksowi serum stymuluje reaktywację ŚWIATŁA GŁĘBOKIEGO. Skóra odzyskuje swój blask, przebarwienia i zmarszczki stają się mniej widoczne, a cera zdecydowanie gładsza. Efekt to spektakularne rozświetlenie i ujednolicenie powierzchni skóry. Specjalny składnik roślinny wygładza skórę i zmniejsza widoczność porów.

Dzięki kombinacji perłowych cząsteczek oraz specjalnych pigmentów optycznie koryguje cerę, a także redukuje widoczność niewielkich niedoskonałości.

Serum Luminescence jest bardzo wydajne. Wystarczą zaledwie trzy krople przed zastosowaniem preparatu pielęgnacyjnego, aby skóra stała się gładka i rozświetlona. Można też zmieszać kilka kropli serum z kremem na dzień, na noc lub z podkładem.

To kosmetyk skuteczny, a dodatkową jego zaletą jest piękny zapach. Dzika róża łączy się tu z nutą jaśminu i słodkiej ambry.

Luminescence sprawdzi się w każdej sytuacji. Można używać go przez cały rok lub wtedy, gdy Twoja skóra potrzebuje wyjątkowego rozświetlenia. Blask to w końcu jeden z najważniejszych aspektów urody...

UWAGA!

W związku z premierą Luminescence mamy dla Was konkurs!

Wystarczy odpowiedzieć na 2 pytania:

Co zapewnia Chromo-kompleks – serce formuły Luminescence? Wybierz prawidłową odpowiedź:

1. Spektakularne rozświetlenie poprzez reaktywację światła głębokiego skóry

2. Ujednolicenie powierzchni poprzez redukcję widoczności przebarwień i rozszerzonych naczyń

3. Obie odpowiedzi są prawidłowe

Napisz nam jaki jest Twój sposób na piękną i rozświetloną skórę?

Odpowiedzi prześlijcie na adres: konkurs.lierac@onet.pl. Autorów poprawnych odpowiedzi i najciekawszych listów nagrodzimy zestawami złożonymi z LIERAC LUMINESCENCE Krem 50 ml i LIERAC LUMINESCENCE SERUM 30 ml.

Na listy czekamy do 6 października. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 21 października na www.vumag.pl.

Regulamin konkursu znajdziesz na następnej stronie.

„Regulamin Konkursu Lierac Luminescence”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (30-126) przy ul. Gabrieli Zapolskiej 44, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwana dalej „Onet” , „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest w dniach 23.09-06.10.2013

3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia, na adres mailowy konkurs.lierac@onet.pl, zawierającego treść wskazaną w § 3.1 niniejszego Regulaminu.

5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

- Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością lub wykorzystywane przez Grupa Onet.pl S.A. i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością lub wykorzystywanym przez Grupa Onet.pl S.A.;

- Regulamin – niniejszy regulamin;

- Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

- Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;

- Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Onet

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni użytkownicy portalu Onet, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział

w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.3. Użytkownicy Portalu Onet spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie wysyłając maila z odpowiedzią (zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu) na adres e-mail konkurs.lierac@onet.pl podając także swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

2.4. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta internetowego, niezależnie od tego, ile kont e-mailowych posiada.

2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.8. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody.

2.9. Nagrodą w Konkursie jest:

Za zajęcie miejsc od 1 do 10: Zestaw LIERAC LUMINESCENCE składających się z: kremu i serum Luminescence, każdy zestaw o wartości: 509 zł brutto PLN

§ 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1 Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na jedno pytanie zamknięte i jedno pytanie otwarte: A jaki jest Twój sposób na piękną i rozświetloną cerę? (dalej odpowiedź). Odpowiedź zawierać powinna ponadto także dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, oraz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

3.2 Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Odpowiedź nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tekstu oraz zdjęć, które nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

3.3 Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację treści tej Odpowiedzi na stronach Portalu Onet , w tym na stronach serwisu http://vumag.pl z podaniem nazwiska Autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;

b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;

h) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;

j) prawo dostosowania funkcjonalności utworów do wymagań Portalu Onet;

k) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych łączących się z Portalem Onet

l) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy,

m) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;

n) prezentowania utworów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych ( np. sms/mms );

o) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

3.4 Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie poprawnej odpowiedzi na pytanie zamknięte oraz najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte zdaniem Komisji Konkursowej. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

3.6. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w następującym terminie: 14.10.2013. W Konkursie nagrodzony zostanie dziesięciu Uczestników.

3.7. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej w serwisie http://vumag.pl/ w dniu: 21.10.2013 r.

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 12 godziny od daty otrzymania informacji o wygranej.

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym regulaminem.

4.4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach Portalu Onet. Imię i Nazwisko zwycięzcy będzie opublikowane na stronach serwisu http://vumag.pl/ po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się zgodnie z zapisem pk.3.4 i 3.6

4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.6. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.8. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Grupa Onet.pl ul. Gabrieli Zapolskiej 44 30-126 Kraków z dopiskiem:” Lierac Luminescence”

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

6.3 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

.

§ 7

8.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu vumag.onet.pl

8.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

8.3 Organizator, w zakresie w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy, zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

8.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

8.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Tematy:

Nieprawidłowy email