Regulamin Newslettera VUMAG

Regulamin korzystania z newslettera VUMAG:

1. Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika co innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Newslettera Serwisu VuMag.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna niepełnoletnia może być Użytkownikiem, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

Onet/ Usługodawca – Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469 - udostępniająca usługę subskrypcji Newslettera i prowadząca Serwis VuMag jako administrator w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r.  o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).

Serwis lub Serwis VuMag - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Onet pod adresem internetowym: ww.vumag.pl

Newsletter - oznacza informacje w formie listu elektronicznego wysyłane na adres Użytkownika podany Onet, dotyczące tematycznie Serwisu VuMag, w tym treści informacyjne o nowych artykułach, rekomendacjach produktowych, inspiracjach modowych Serwisu VuMag. Newsletter może także zawierać treści promocyjne np. promocje konkursów i innych wydarzeń, usług i produktów w Serwisie VuMag, treści reklamowe związane z Serwisem VuMag.

2. Zasady korzystania z Newslettera

2.1. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu VuMag  po aktywacji usługi, zgodnie z punktami poniższymi Regulaminu.

2.2. Zamówienie usługi wysyłania Newslettera polega na wpisaniu adresu e-mail, którym dysponuje Użytkownik do formularza zamówienia Newslettera udostępnianego przez Onet na stronie internetowej Vumag.pl (oraz kliknięcie przycisku „zapisz się do newslettera”) a następnie aktywowanie linku zawartego w poczcie e-mailu (link aktywacyjny) wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika  adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności zamówienia subskrypcji.

2.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w Newsletterze drogą elektroniczną od Onet bądź na zlecenie partnerów biznesowych Onet, w szczególności obejmująca promocje usług Serwisu VuMag (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.4. Korzystanie z Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.5. Zamawiając subskrypcję Newslettera, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności Onet wraz z Polityką Cookies.

2.6. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z usługi Newslettera w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.  Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług oraz Polityka Ochrony Prywatności wskazanym w punkcie 2.5. powyżej.

2.7. Brak potwierdzenia aktywacji usługi subskrypcji Newslettera i weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 24 godzinach od daty rejestracji.

2.8. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustalaną przez Usługodawcę.

2.9. Umowa o subskrypcję Newslettera określoną w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Onet a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

3. Zasady korzystania z Newslettera

3.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w przeciągu 14 dni od dnia zamówienia subskrypcji Newslettera, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres email: newsletter@vumag.pl lub pisemnie, na adres Onet wskazany w definicjach niniejszego Regulaminu, informacji o odstąpieniu.

w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Onet natychmiast.

3.3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych otrzymane przez Onet od Użytkownika skutkować będzie usunięciem danych (w postaci e-mail) z listy subskrybentów Newslettera, co równoznaczne jest z rezygnacja z subskrypcji.

4. Dane Osobowe

4.1. Zamówienie przez Użytkownika usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail Użytkownika przez Onet w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera.

4.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników zamawiających subskrypcję Newslettera jest Onet. Onet, w celu prawidłowej realizacji usługi subskrypcji Newslettera, przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu zamówienia Newslettera, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

4.3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu  do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres newsletter@vumag.pl . W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

5.2 Spory pomiędzy Onet a konsumentem dotyczące subskrypcji Newslettera mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

6. Odpowiedzialność. Zastrzeżenia.

6.1. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z tą treścią.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera bez podania przyczyny.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników - subskrybentów o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.4. Onet nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Onet utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych Onet, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

6.5. Onet informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie ( IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki

7. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

7.1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu VuMag.

7.2. Onet zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu VuMag pod adresem …. . W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Onet o decyzji o odstąpieniu drogą mailową.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Nieprawidłowy email