Wygraj zaproszenie na pokaz BIZUU!

Wygraj podwójne zaproszenie na pokaz BIZUU, który odbędzie się już 3 września w warszawskich Łazienkach Królewskich!

Bizuu

Na to wydarzenie czekamy z wielkim, wielkim napięciem. Już 3 września odbędzie się pierwszy, samodzielny pokaz kolekcji , marki uwielbianej przez polskie gwiazdy i redakcję VU MAG!

Mamy dla Was super niespodziankę. Jeśli podobnie jak my, uwielbiasz projekty , weź udział w naszym konkursie i wygraj podwójne zaproszenie na wtorkową imprezę.

Oto zadanie konkursowe

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu: Co mam dziś na sobie., które znajdziesz w zakładce MODA>>INSPIRACJE.

Wybierz Twoim zdaniem najlepszą stylizację i napisz, dlaczego właśnie ona najbardziej przypadła Ci do gustu. Odpowiedź wyślij na adres korespondencyjny redakcji: vumag@grupaonet.pl. Na Wasze opowieści czekamy do 1 września do godziny 23:59. Spośród nadesłanych odpowiedzi redakcja VU MAG wybierze najciekawszą!

W poniedziałek ogłaszamy szczęśliwego zwycięzcę!

Kamera VU wybrała się na casting marki Bizuu do Studia 4Piętro, by sprawdzić jak wybierane są modelki do pokazu. Na miejscu spotkaliśmy Kasię Sokołowską, Zuzannę Wachowiak – współwłaścicielkę Bizuu oraz około 150 dziewczyn chętnych do wyjścia na wybieg. Obejrzyjcie koniecznie świetną relację Agnieszki Szczurek!

Pokaz odbędzie się 3 września w Łazienkach Królewskich, w restauracji Belvedere oraz będzie transmitowany na żywo na stronie Plejady i fanpage’u T-Mobile. Polecamy!

Regulamin znajdziesz na kolejnych stronach naszego artykułu!

Regulamin Konkursu "Wygraj zaproszenie na pokaz BIZUU!”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (30-126) przy ul. Gabrieli Zapolskiej 44, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwana dalej „Onet” , „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest w dniach 28.08-01.09.2013 do godz. 23.59

3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia, na adres mailowy vu@lst.onet.pl, zawierającego treść wskazaną w § 3.1 niniejszego Regulaminu.

5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

- Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością lub wykorzystywane przez Grupa Onet.pl S.A. i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością lub wykorzystywanym przez Grupa Onet.pl S.A.;

- Regulamin – niniejszy regulamin;

- Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

- Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;

- Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Onet

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni użytkownicy portalu Onet, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział

w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.3. Użytkownicy Portalu Onet spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie klikając przycisk Lubię to! pod adresem http://www.facebook.com/pages/VU-MAG/383093101772373 oraz wysyłając maila z odpowiedzią (zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu) na adres e-mail redakcja_vumag@grupaonet.pl, podając także swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

2.4. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta internetowego, niezależnie od tego, ile kont e-mailowych posiada.

2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.8. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody.

2.9. Nagrodą w Konkursie jest:

Za zajęcie I miejsca- dwuosobowe zaproszenie na pokaz marki Bizzu w dniu 03.09.2013 o godz. 19.00 w Łazienkach Królewskich w Warszawie o wartości 100 PLN brutto

§ 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1 Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest wybranie najlepszej stylizacji z spośród wszystkich zamieszczonych w zakładce: „Co mam dziś na sobie” publikowanych na stronie VU MAG wraz z uzasadnieniem: „Dlaczego ta stylizacja przypadła mi do gustu”(dalej: Odpowiedź) za pomocą wiadomości e-mail pod adres redakcja_vumag@grupaonet.pl oraz kliknięcie przycisku Lubię to pod adresem https://www.facebook.com/pages/VU-MAG/383093101772373. Odpowiedź zawierać powinna ponadto także dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, oraz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

3.2 Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Odpowiedź nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tekstu oraz zdjęć, które nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

3.3 Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację treści tej Odpowiedzi na stronach Portalu Onet , w tym na stronach serwisu http://vumag.pl z podaniem nazwiska Autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;

b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;

h) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;

j) prawo dostosowania funkcjonalności utworów do wymagań Portalu Onet;

k) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych łączących się z Portalem Onet

l) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy,

m) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;

n) prezentowania utworów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych ( np. sms/mms );

o) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

3.4 Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszego zdaniem Komisji Konkursowej Odpowiedzi. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

3.6. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w następującym terminie: 02.09.2013. W Konkursie nagrodzony zostanie jeden Uczestnik.

3.7. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej w serwisie http://vumag.pl/ najpóźniej po upływie 1 dnia roboczego od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu.

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody za pomocą telefonu lub wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 12 godziny od daty otrzymania informacji o wygranej.

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym regulaminem.

4.4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach Portalu Onet. Imię i Nazwisko zwycięzcy będzie opublikowane na stronach serwisu http://vumag.pl/ po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się zgodnie z zapisem pk.3.4 i 3.6

4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.6. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.8. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Grupa Onet.pl ul. Gabrieli Zapolskiej 44 30-126 Kraków

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

6.3 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

.

§ 7

8.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu vumag.onet.pl

8.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

8.3 Organizator, w zakresie w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy, zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

8.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

8.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Tematy:

Nieprawidłowy email