Modne torebki na jesień

To­reb­ki dam­skie to nie­od­łącz­ny ele­ment ko­bie­cej gar­de­ro­by. Każda z nas ma choć jedną – ulu­bio­ną, bez któ­rej nie wy­obra­ża sobie wyj­ścia  z domu. To­wa­rzy­szą nam nie­mal wszę­dzie. To wła­śnie one, jak za do­tknię­ciem ma­gicz­nej różdż­ki, po­tra­fią to­tal­nie od­mie­nić nasz co­dzien­ny jak i wie­czo­ro­wy look.

Foto: East News

Tematy:

Nieprawidłowy email